do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku

13 Listopad 2017
kategoria:
Aktualności
 

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych obowiązuje do końca 2017 roku. Gmina była zobowiązana zorganizować nowy przetarg na rok 2018. Ofertę złożyła tylko jedna firma – KOMART Sp. z o. o. Niestety przedstawiona oferta znacznie przekraczała finansowe możliwości naszej gminy.

W takiej sytuacji są tylko dwie możliwości, pierwsza to podniesienie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drugą możliwością jest unieważnienie przetargu i wprowadzenie zmian oraz ograniczeń w obowiązującym systemie gospodarki odpadami i ogłoszenie nowego przetargu.

Wójt Gminy Nędza podjął działania zmierzające do utrzymania obecnej stawki opłat, w związku z tym Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę dotyczącą nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Nędza oraz Rada Gminy Nędza stawiają sobie za cel podjęcie wszelkich działań, które doprowadzą do sytuacji, w której nie będzie konieczne podwyższenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwala w sposób dowolny kształtować systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, co powoduje, że istnieją jedynie ograniczone możliwości dokonywania zmian w tym systemie.

Obecnie został ogłoszony nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nędza i dopiero wyniki tego przetargu zadecydują czy wprowadzone zmiany są wystarczające, czy mimo wszystko konieczne będzie dokonanie zmian stawek opłaty. PRZETARG --> http://www.bip.nedza.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/29.html

Najważniejsze wprowadzone zmiany w porównaniu z rokiem bieżącym to:

- odstąpienie od wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady i zastosowanie ustawowego przepisu, który mówi, że to mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (wyposażenie w worki pozostaje bez zmian); właściciele nieruchomości  mają pełną dowolność w dokonaniu wyboru, czy wykupią od przedsiębiorstwa KOMART Sp. z o. o.  użytkowane obecnie pojemniki czy zwrócą je i zakupią pojemniki we własnym zakresie,

- zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych do jednego odbioru w roku (pozostaje możliwość oddania tych odpadów na PSZOK w każdym czasie),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać do PSZOK, nie będzie już odbioru przed posesją z uwagi na notoryczne „rozkradanie” tego sprzętu i porzucanie niewykorzystanych części w rowach, lasach i przy drogach,

- wprowadzenie odbioru odpadów popiołu w sposób selektywny w ciągu całego roku (dodatkowe pojedyncze wywozy w maju, lipcu i wrześniu),

- wprowadzenie limitu odbioru odpadów zielonych do dwóch worków (lub dwóch pojemników 120 l ) w ciągu miesiąca (istnieje możliwość oddania dwóch worków tych odpadów do PSZOK oraz oddania nieograniczonej ilości do PSZOK odpłatnie) – wojewódzki plan gospodarki odpadami zaleca kompostowanie odpadów zielonych, co na terenie wiejskim zdaje się być najlepszym rozwiązaniem wypełniającym zalecenie ustawy o odpadach mówiące o ograniczaniu ilości powstających odpadów.

Wójt Gminy Nędza informuje, że wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nędza są udzielane w Urzędzie Gminy Nędza, w pokoju nr 4, telefonicznie pod nr tel.: 32 666 04 84 oraz drogą mailową: